Кўриш имконияти чекланганлар учун

Корхона ҳақида

1922 йил 10-июнда Ковунчи кишлогида 4-ёг заводи ишга туширилди. Уша пайтда 8 та мой пресси. 1929 йил 9 – пресс, 1930 йилда эса кушимча 2 та гидропресс урнатилди.

1935 йилдан 1939 йилгача завод бирмунча реконструкция килинди: яна 3 та пресс урнатилди. Учинчи манкалдан ишлай бошлади. Уруг тозалаш болими кенгайтирилди. Яшу даврда янги буг трубина ва буг козон
урнатиш хисобига станция куввати 2 баробар орттирилди. 1937 йили яна иккита пресс урнатилди.

1956 йили ёг заводи янги территорияга кучиб утди. Унинг участка майдони 10,093 гектарни ташкил этди.

1957 – 1960 йилларда цехлар кенгайтирилиб, янги экстракция цехи, чигитни саклаш учун механизациялашган омборлар курилди. Пресс цехида пахта момигин ажратувчи 10 та янги ускуна урнатилди.

1960 йилга келиб 14 та шнекпресс урнатилди, 2 та экстракция НД – 1250 линияси хам жойлаштирилди. Худди шу йили ёг заводи «Ёг-Мой комбинати»га айлантирилди, унинг таркибига Алимкент ёг заводи хам киритилди.

1967 йили форпресс цехи кайта жихозланди, МП – 63, МП – 21 форпресс машиналар урнига Юргинск машинасозлик заводининг самарадорлиги юкорирок МП – 68 номли мойни пресслайдиган агрегат урнатилди. Хаммаси булиб 10 дона олтин касконли козон, 20 та форпресс урнатилди.

1970 йилга келиб ёг заводи эски жойидан хозирги жойлашган ерига мойни кайта ишлаш – тозалаш цехини кушди, «Шарплесс» номли инглиз фирмаси томонидан тайёрланган ёгни узлуксиз тозалаб чикарувчи линия урнатилди. Бу линияда 14 та супер центрифуга ва узимизда ишлаб чикарилган «845 – МЛР Смелянск линияси» бор эди.

Шу йили соапстокни кайта ишлаб, дистилляция килиш учун суткасига 12 тонна дистилланган ёг кислоталари ишлаб чикарувчи «Комсомолец» линияси урнатилиб ишга туширилди.

1974 йили эски мой заводидан хозирги комбинат худудига 1-совун цехи хам «ВСУ» курилмаси билан кучирилди ва соатига 2 тонна хужалик совуни ишлаб чикара бошлади

1982 – 1983 йилларда экстракция цехидаги эскирган шнек буглатгич курилмалар урнига «Тостер» лар, бензин буглатгич (2 та чан) урнатилди. Яна 6 дона дискли фильтр хам урнатилди.

1989 йилда чигит хужалигида икки каватли лаборатория – маиший бино куриб битказилди.

1992 йилда механика устахонаси реконстукцияси ва маъмурий бино курилиши якунланди.

1994 йил Давлат мулк кумитасининг карорига асосан Янгийул ёг - мой комбинати «Янгийул Ёг – Мой » очик хиссадорлик жамияатига айлантирилди.

1999 йилда лаборатория – ишлаб чикариш биноси ишга туширилди. Бунда 1 л ва 4,2 кг. ли ПЭТ идишларга ёгни кадоклаш тизими ишга туширилди

2000 йилда шротни 40 кг. ли полипропилен копларга кадоклаш булимии ишга туширилди

2002 йил декабр ойида кувати 50 тн/с ли «Альфа-Лаваль» (Хиндистон) фирмасининг дезодорация тизими ишга туширилди

2008 йилдан бошлаб, корхона ишлаб чикариш куввати лойиха буйича – техник пахта чигити учун кунига 600 тонна ва соя дони учун кунига 300 тонна килиб белгиланган

2008 йилда 4,2 кг ПЭТ идишларига ёг кадоклаш ускуналари урнига янги автоматлаштирилган линия урнатилди.

2008 йилда Узбекистон Республикасининг «Товар белгиси, хизмат курсатиш белгиси хакидаги» карорига асосан Узбекистон Республикаси давлат патент идораси томонидан 2008 йил 22 майда «Yangiyo’l Yog’ - Moy» AJ га «Золотая корона» товар белгиси берилди

2012 йил ноябр ойида 3 та ДЕ-10-14-225 ГМ-0 козонли бугхона курилиб ишлашга топширилди.

2016 йилда Модернизация дастурига мувофик ёрдамчи материаллар сарфини камайтириш ва ишлаб чикариш унумдорлигини ошириш максадида ёг тозалаш цехига Голландия давлатининг "Amofilter group" фирмасида ишлаб чикарилган вертикал пластинали фильтрлари урнатилди

Корхонага техник пахта чигити Тошкент вилоятидан шунингдек Сурхондарё ва бошка вилоятлардан машина ва темирйул оркали келтирилади

Корхона таркибига 8 асосий ва 9 ёрдамчи цехлар киради

Корхонага техник пахта чигитини кабул килиш мавсумий булиб ишлаб чикариш йил давомида амалга оширилади. Мавсумий техник чигит кайта ишлаб булингандан кейин капитал таъмирлаш ишлари бажарилади. Иш тартиби узлуксиз булиб, 3 сменага асосланган. 

Хозирги кунда «Янгийул Ёг – Мой» АЖ устав жамгармаси 7 010 597 896,00 сум булган 25 045 900 дона акцияга булинган, хар бир акциянинг киймати 279,91 сум.

Корхона усимлик ёги, шрот, шелуха, хужалик совуни ва бошка халк истеъмол товарларини ишлаб чикаради.

Хозирги кунда «Янгийул Ёг – Мой» Акциядорлик жамиятида 703 киши мехнат килмокда.

Корхона таркибида ишлаб чикариш булинмалари, фирма савдо тармоги, ёрдомчи хужаликлари ва бошка зарур маиший объектлар мавжуд.

Ишлаб чиқариш қуввати

 • Лойиҳавий қуввати 1 суткада 800 тонна пахта чигитини
  қайта ишлаш

 • Амалдаги қуввати 1 суткада 400-450 тонна
  пахта чигитини қайта ишлаш

Ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар

 • рафинацияланган усимлик мойи
 • дезодорацияланган ўсимлик мойи (қадоқланган идишларда)
 • хўжалик совуни
 • шрот
 • шелуха
 • ТЁК
 • ЁРДАМЧИ ТАРМОҚЛАР (БЎЛИМЛАР)

 • Техника бўлими (2 киши)
 • Бошқарма (37 киши)
 • Чигит хўжалиги омбори - ( 47 киши)
 • Чигит намлаш ва тайёрлов бўлими (52 киши)
 • Назорат ўлчов асбоблари ва автоматика цехи (2 киши)
 • Электр цехи (31 киши)
 • Механика цехи (20 киши)
 • Марказий лабаратория (22 киши)
 • Моддий омбор (3 киши)
 • Темир йўл цехи (6 киши)
 • Ёғ омбори хўжалиги (8 киши)
 • Қозонхона цехи ( 21 киши)
 • Шелуха омбори (4 киши)
 • Совун цехи (43 киши)
 • Қурилиш цехи ( 11 киши)
 • Маркетиг бўлими (2 киши)
 • Қишлоқ хўжалиги бўлими ( 6 киши)
 • Ёрдамчи хўжалиги (1 киши)
 • Корхонани қўриқлаш хизмати ( 33 киши)
 • Тиббиёт бўлими ( 5 киши)